Skip to main content

If you do not understand this language, you can find the English version of this document here.

In the case of uncertainty in regards to the translation or the interpretation of the General Terms and Conditions or in any other case of doubt, the original text of the General Terms and Conditions shall prevail.

 

Regulamin korzystania z platformy Textbroker.pl dla Zleceniodawców i dla Autorów (wersja 5)

 

Regulamin dla Zleceniodawców

Regulamin
Sario Marketing GmbH
reprezentowanej przez jej Dyrektorów Zarządzających
El-Hadi Zahri
An den Grachten 29
D-55120 Mainz

dla Zleceniodawców serwisu internetowego Textbroker.pl (strefa zleceniodawcy)

 

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja; członkostwo
 3. Zamawianie tekstów jako OpenOrder, DirectOrder lub TeamOrder
 4. Zamawianie korekty zleceń
 5. Zamawianie zleceń TranslationOrders
 6. Przyjęcie/ Wprowadzenie poprawek/ Odmowa przyjęcia
 7. Przyznanie praw do użytkowania i eksploatacji autorskich praw majątkowych
 8. Koszty / Rozliczenie
 9. Wypowiedzenie członkostwa; skutki prawne wypowiedzenia
 10. Potrącenie, zatrzymanie
 11. Werbowanie Autorów
 12. Komunikacja za pośrednictwem systemu wiadomości Textbrokera
 13. Odpowiedzialność
 14. Zabezpieczanie danych
 15. Ochrona danych
 16. Rozstrzyganie sporów online
 17. Zmiany niniejszych przepisów
 18. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sario Marketing GmbH (w dalszej części zwana „Textbroker“) oferuje Zleceniodawcom, za pośrednictwem platformy Textbroker.pl, możliwość zlecenia opracowania tekstów o wybranej tematyce i w wybranych językach. Do realizacji zlecenia Textbroker angażuje zarejestrowanych na platformie Textbroker.pl Autorów („Autorzy”).

1.2 W odniesieniu do wszystkich zleceń, umów, porozumień i dostaw pomiędzy Textbroker a Zleceniodawcą, zastosowanie znajdują wyłącznie poniższe przepisy regulaminu oraz dokumenty uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

1.3 Wszelkie zmiany i warunki współpracy ze strony Zleceniodawcy, odbiegające od niniejszych, staną się wiążące dla Stron w przypadku, gdy Textbroker potwierdzi je na piśmie. Przepisy regulaminu Zleceniodawcy, sprzeczne z niniejszymi, obowiązują jedynie w przypadku uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody ze strony Textbroker.

1.4 Zleceniodawcy wiadomym jest fakt, że Textbroker nie opracowuje ani nie przygotowuje samodzielnie zleconego tekstu. Textbroker zawsze zleca przygotowanie danego tekstu Autorowi. Jeżeli żaden z Autorów nie podjął się lub nie jest w stanie przygotować zleconego przez Zleceniodawcę tekstu, to Textbrokerowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zlecenia ze Zleceniodawcą bez konieczności zapłaty odszkodowania z tego tytułu. Prawo Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać do momentu przyjęcia przez Autora zlecenia do wykonania, pozostaje nienaruszone.

1.5 Zleceniodawcy udzielają zleceń w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach wykonywanego przez nich wolnego zawodu. Textbroker nie oferuje swoich usług konsumentom.

 

2. Rejestracja; członkostwo

2.1 Zleceniodawcy muszą się zarejestrować na platformie Textbroker. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie Textbroker.pl. Dokonując rejestracji, Zleceniodawca akceptuje obowiązujące w momencie rejestracji przepisy regulaminu Textbrokera. Zleceniodawca zapewnia, że wszystkie, podane przez niego dane są poprawne, kompletne i prawdziwe. Zleceniodawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych. Otrzyma on przy tym indywidualny numer identyfikacyjny Zleceniodawcy (ID).

2.2 Po dokonaniu rejestracji Zleceniodawca jest zobowiązany do weryfikacji podanego adresu mailowego. Po dokonaniu weryfikacji Zleceniodawca może korzystać z serwisu Textbroker.pl. Zleceniodawcy nie przysługuje roszczenie o dopuszczenie go do korzystania z usług serwisu Textbroker.pl.

2.3 Rejestracji dokonuje się na czas nieokreślony, a powstały stosunek umowny może zostać wypowiedziany z zachowaniem przesłanek 8 punktu niniejszego regulaminu. Na czas zarejestrowania Textbroker tworzy dla Zleceniodawcy na platformie Textbroker.pl konto użytkownika, do którego otrzymuje on dostęp przy pomocy swoich danych logowania.

2.4 Zleceniodawca może w każdej chwili, za pośrednictwem konta użytkownika, przeglądać i zmieniać swoje dane dostępu oraz inne dane użytkownika, które należy podać w ramach postępowania rejestracyjnego (adres, informacje do kontaktu itp.).

2.5 Rejestracja i konto są niezbywalne.

2.6 Za utrzymanie w tajemnicy danych Zleceniodawcy (login, hasło, numer identyfikacyjny Zleceniodawcy) odpowiedzialny jest sam Zleceniodawca. Jeżeli dane Zleceniodawcy dostaną się w ręce nieupoważnionych osób trzecich, to Textbroker niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. Textbroker ma prawo do zablokowania konta.

2.7 Textbroker zastrzega sobie prawo do zawieszenia swojego serwisu o każdym czasie. W przypadku wpłaty zaliczki przez Zleceniodawcę, Textbroker spłaci zalegające należności w najszybszym, możliwym terminie.

 

3. Zamawianie tekstów jako OpenOrder, DirectOrder lub TeamOrder

3.1 W ramach OpenOrder, DirectOrder i TeamOrder, oprócz opisu konkretnego zamówienia (tekstu), Zleceniodawca podaje również wskazania odnośnie tytułu tekstu, obszarów tematycznych, liczby słów (minimalną oraz maksymalną liczbę), termin oddania oraz zamawiany poziom jakości zgodnie ze standardami platformy Textbroker, a ponadto może podać inne wskazania odnośnie słów kluczowych i częstotliwości ich występowania (w całości 'wymagania’). Zleceniodawca może wykluczyć poszczególnych Autorów z kręgu potencjalnych wykonawców zlecenia (tzw. czarna lista Zleceniodawcy).

3.2 Wymagania Zleceniodawcy nie mogą naruszać, ograniczać albo naruszać lub ograniczać praw osób trzecich (jak np. prawa do znaków towarowych, do firmy, prawa autorskie lub prawa chroniące dane osobowe), wymagania nie mogą być także oszczercze lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich, być nielegalne, zawierać treści o charakterze seksualnym, erotycznym, pornograficznym, treści propagujące przemoc lub być obraźliwe lub zawierać treści w inny sposób sprzeczne z obowiązującym prawem. Ponadto zabronione jest zamawianie prac naukowych, esejów czy innych treści dyplomowych. W takich przypadkach Textbroker zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia Zleceniodawcy i ew. do zablokowania Zleceniodawcy dostępu do serwisu Textbroker.pl. Dalsze prawa Textbrokera pozostają niezmienione.

3.3 Zleceniodawca może za pośrednictwem menu na koncie zleceniodawcy w Textbroker.pl zamówić u niego teksty i wskazać, czy teksty te mają zostać napisane przez określonych Autorów („DirectOrder” i „TeamOrder”) czy też przez Autorów wybranych przez Textbrokera („OpenOrder”). W celu usunięcia wszelkich wątpliwości należy podkreślić, iż w obu przypadkach nie dochodzi do zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą a Autorem.

3.4 W przypadku OpenOrder Textbroker kieruje propozycję przyjęcia zlecenia za pośrednictwem platformy do wszystkich Autorów, którzy dopuszczeni są do podanego we wskazaniach poziomu jakości, a których Zleceniodawca nie wykluczył z kręgu potencjalnych wykonawców zlecenia.

3.5 Zamówienie otrzymuje Autor, który jako pierwszy przyjął ofertę wykonania zlecenia, i jest przy tym dopuszczony do wskazanego poziomu jakości, i nie został wykluczony przez Zleceniodawcę.

3.6Zleceniodawca aż do chwili przyjęcia oferty przez Autora może dokonać wyboru, czy oferta zostanie podtrzymana, czy też wycofana. W ostatnim przypadku zamówienie wobec Textbrokera wygasa.

3.7 W przypadku DirectOrder Zleceniodawca wskazuje określonego Autora, któremu Textbroker ma zlecić realizację zamówienia. W tym celu może skorzystać on z funkcji wyszukiwania na stronie internetowej Textbroker.pl.

3.8 Textbroker oferuje wybranemu Autorowi realizację zlecenia. Jeżeli Autor odmówi realizacji zlecenia, to Textbroker informuje o tym Zleceniodawcę. Konkretne zlecenie DirectOrder – zlecenie udzielone Textbrokerowi – tym samym wygasa. Zapłacone już Textbrokerowi opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6, a Zleceniodawcy nie przysługują inne roszczenia. Opcja dokonania zmiany z DirectOrder i TeamOrder na OpenOrder, z której Zleceniodawca może skorzystać, pozostaje niezmieniona.

3.9 W przypadku TeamOrder, Textbroker gwarantuje Zleceniodawcy dostęp do zespołu z wybranymi Autorami. Do zespołu mogą dołączyć wyłącznie Autorzy zaakceptowani przez Zleceniodawcę. Wyszukiwarka Autorów dostępna jest na platformie textbroker.pl. Zespół składa się przynajmniej z jednego, ale zwykle z większej liczby Autorów, którzy chcieliby pisać w tematyce zagwarantowanej przez Zleceniodawcę. Zespół może być założony wyłącznie przez Zleceniodawcę. Wyróżnia się dwa rodzaje zespółów: otwarte i zamknięte. Do zespołów otwartych mogą aplikować wszyscy Autorzy (o ile nie znajdują się na Czarnej Liście Zleceniodawcy), do zespołów zamkniętych Autorzy mogą być wyłącznie zapraszani przez Zleceniodawcę.

3.10 Zleceniodawca ma prawo wymagać dostarczenia próbki tekstu od Autora, którego zaprosił do zespołu lub od Autora, który zgłosił się do zespołu samodzielnie. Zleceniodawca nie ma praca korzystać z przykładowego tekstu Autora bez wyraźnej jego zgody. Tekst testowy stanowi własność Autora.

3.11 Dystrybucja tekstów w zespole przebiega dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku OpenOrder. Zostało to opisane w punkcie 3.5.

3.12 Wskazany w wymaganiach termin oddania nie jest wiążący dla Textbrokera, pod warunkiem, że nie został on uznany za wiążący w sposób jednoznaczny, na piśmie lub w innej formie tekstowej (za pośrednictwem faksu lub wiadomości e-mailowej).

3.13 Dotrzymanie terminu jest uzależnione od terminowego przygotowania tekstu przez Autora i udostępnienia go za pośrednictwem platformy Textbroker.pl. Opracowanie zlecenia rozpoczyna się z momentem zaakceptowania zlecenia przez Autora (poprzez kliknięcie „chcę opracować zlecenie”). Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia utworzonego przez siebie briefingu – musi być on klarowny i zrozumiały. Zleceniodawca musi się również upewnić, że Autor ma dostęp do wszystkich informacji, aby napisać tekst odpowiadający na potrzeby Zleceniodawcy.

Dodatkowo Zleceniodawca ma możliwość wybrania ostatecznej daty, w jakiej tekst powinien zostać wykonany („termin”/deadline”). Jeżeli żaden autor nie opracuje zlecenia w wybranym terminie, Zleceniodawca może usunąć zlecenie z systemu lub umieścić je tam ponownie. Jeżeli zlecenie zostanie usunięte, środki ponownie będą dostępne na koncie Zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6. Zleceniodawcy nie przysługuje żadna rekompensata w przypadku nieopracowania zlecenia w terminie przez żadnego autora.

3.14 Jeżeli Autor stwierdzi istnienie okoliczności, które mogą stanąć mu na przeszkodzie w terminowej dostawie lub w dotrzymaniu ustalonej jakości, to ma on możliwość bezpośredniego skontaktowania się ze Zleceniodawcą Textbrokera za pośrednictwem platformy Textbroker.pl w celu ustalenia dalszego sposobu realizacji zlecenia (np. przedłużenie terminu na opracowanie tekstu). Zmiana zlecenia już po jego przyjęciu przez Autora jest dopuszczalna jedynie na jego korzyść – np. zwiększenie wymaganej liczby słów lub przedłużenie czasu opracowania tekstu. O zmianie wskazań Zleceniodawca poinformuje Textbrokera za pośrednictwem menu na koncie Zleceniodawcy. W przypadku braku porozumienia ze Zleceniodawcą Autor może zakończyć opracowywanie zlecenia przy pomocy przycisku „Anuluj“ na koncie użytkownika.

3.15 Jeżeli tekst nie zostanie oddany w terminie wskazanym w zamówieniu (niewiążącym), nastąpi zgon Autora zanim tekst zostanie w pełni ukończony albo Autor anuluje realizację zlecenia zgodnie z punktem 8.6, w przypadku OpenOrder Textbroker może ponownie przekazać zlecenie do realizacji jednemu z zarejestrowanych Autorów, zaś w przypadku DirectOrder Zleceniodawca ma możliwość umieszczenia tego zlecenia jako nowego DirectOrder u innego, określonego Autora lub ponownego umieszczenia zlecenia, ale już jako OpenOrder. W przypadku TeamOrder Textbroker może przekazać zlecenie innemu Autorowi w danym zespole.

3.16 W przeciwnym razie zlecenie wygasa. Zapłacone już przez Zleceniodawcę Textbrokerowi opłaty podlegają zwrotowi zgodnie z punktem 8.13, a Zleceniodawcy nie przysługują inne roszczenia.

 

4. Zamawianie korekty zleceń

4.1 W przypadku niektórych platform językowych, Zleceniodawcy mogą zleceć korektę tekstu wykwalifikowanym Autorom uprawionym do tego typu działań przez Textbroker.

4.2 Przypisanie wykonania korekty może otrzymać Autor, który jest wyznaczony przez Textbroker do tego celu oraz zaakceptuje zlecenie (patrz OpenOrder/TeamOrder).

4.3. Korekta zlecenia obejmuje sprawdzenie pisowni, gramatyki i interpunkcji. Korekta nie obejmuje zmian stylistycznych.

 

5. Zamawianie zleceń TranslationOrders

5.1 Zleceniodawcy mają możliwość zlecenia przetłumaczenia już istniejących treści za pomocą TranslationOrder – niezależnie od tego, czy treści te zostały stworzone za pośrednictwem platformy Textbroker, czy też nie – pod warunkiem, że posiadają prawa do korzystania z treści, które mają być przetłumaczone. Zleceniodawca otrzymuje do użytku profesjonalnie przetłumaczone teksty, które nie są jednak tłumaczeniami uwierzytelnionymi lub notarialnymi. Tekst Zleceniodawcy, który ma być przetłumaczony, nie może naruszać lub potencjalnie naruszać praw osób trzecich (takich jak znaki towarowe, nazwy, prawa autorskie lub prawa do ochrony danych), być zniesławiający lub nieprzyzwoity, nielegalny, pornograficzny, obraźliwy, ani być za taki uważany. Nie może również zawierać żadnych innych nielegalnych treści. Ponadto zabronione jest zlecanie tekstów o charakterze edukacyjnym, takich jak prace seminaryjne i zaliczeniowe. W tych przypadkach Textbroker zastrzega sobie prawo do odmowy zleceń Zleceniodawcy i ewentualnie do zablokowania Zleceniodawcy na platformie Textbroker. Dalsze prawa Textbroker pozostają zastrzeżone.

Zleceniodawca otrzymuje teksty przetłumaczone przez SI, które są dostosowywane przez profesjonalnego tłumacza tak, aby były zgodne ze źródłem i czytelne. Przepisywanie tekstów tłumaczonych maszynowo przez ludzkiego redaktora jest zabronione. Dlatego też Zleceniodawca powinien zwrócić uwagę na to, że nie każdy rodzaj tekstu źródłowego nadaje się do umieszczenia jako TranslationOrder. Dotyczy to na przykład tekstów medycznych o treści, która może mieć bezpośredni wpływ na życie ludzi. Dlatego Textbroker zastrzega sobie prawo do odrzucenia TranslationOrder, niezależnie od wyżej wymienionych powodów prawnych, jeżeli Textbroker ma wątpliwości, czy tekst oryginalny nadaje się do wykorzystania jako TranslationOrder.

5.2 Zleceniodawca podaje swój tekst w języku źródłowym i wybiera jeden lub więcej języków docelowych, na które tekst ma być przetłumaczony. Języki docelowe mogą być w każdej chwili zmienione, co oznacza, że w każdej chwili można dodać lub usunąć dodatkowe języki. Dostępność konkretnego języka nie jest gwarantowana.

5.3 Oprócz tekstu, który ma być przetłumaczony, Zleceniodawca może również opatrzyć tłumaczenie komentarzem z uwagami dla Autora. Poza tym nie jest możliwa dalsza komunikacja pomiędzy Autorem a Klientem. Dla każdego wybranego języka docelowego tworzone jest osobne zlecenie.

5.4 Tłumaczenie zlecenia, które zostało złożone przez Klienta jest zautomatyzowane z wykorzystaniem SI (sztucznej inteligencji). Jednak każde zlecenie jest ostatecznie sprawdzane i w razie potrzeby adaptowane przez doświadczonego tłumacza, zanim zostanie udostępnione Zleceniodawcy do zatwierdzenia na jego koncie. Przydzielanie zleceń tłumaczom odbywa się w osobnej puli TranslationOrder i jest podobne do OpenOrder. Nie ma jednak różnych poziomów jakości („poziomów gwiazdek”) do wyboru.

5.5 Czas realizacji zamówienia na tłumaczenie wynosi zazwyczaj 1-5 dni roboczych, w zależności od ilości słów. Zleceniodawca nie może wnosić roszczeń co do przestrzegania tego czasu realizacji.

5.6 Zleceniodawca powinien przyjąć lub sprawdzić wykonane zlecenia tłumaczeniowe w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie przyjmie zamówienia na tłumaczenie w tym czasie, nastąpi automatyczna akceptacja, jak opisano w punkcie 6.2. Zlecenie uważa się jednak za przyjęte również wtedy, gdy jest wykorzystywane przez Zleceniodawcę.

5.7 Zlecenia TranslationOrders są zwolnione z przepisów opisanych w punktach 6.4-6.6 dotyczących prawa do żądania poprawy. Jeśli Zleceniodawca nie jest zadowolony z dostarczenia TranslationOrder, może odmówić jego przyjęcia za pośrednictwem swojego konta Klienta, podając obiektywny powód. Textbroker następnie sprawdzi zasadność odrzucenia.

 

6. Przyjęcie/ Wprowadzenie poprawek/ Odmowa przyjęcia

6.1 Po dostarczeniu tekstu Zleceniodawcy, ten ostatni dokonuje jego przyjęcia. Textbroker nie gwarantuje jednak, że tekst ten będzie przydatny do określonego celu Zleceniodawcy.

6.2 Jeżeli Zleceniodawca nie dokona przyjęcia tekstu, pomimo tego, iż tekst spełnia wytyczne, to po upływie trzech dni od dostarczenia tekstu jest on uważany za przyjęty. Z tego okresu wyłączone są teksty, które powinny być automatycznie akceptowane w weekendy – wtedy zostaną one zaakceptowane o tej samej godzinie w poniedziałek.

6.3 Tekst uważa się za przyjęty także w przypadku, jeżeli i jak tylko Zleceniodawca go wykorzysta.

6.4 Jeżeli tekst zlecenia OpenOrder, DirectOrder lub TeamOrder nie odpowiada wytycznym Zleceniodawcy, to aż do odbioru tekstu może on zażądać jego poprawienia. Poprawienie tekstu Zleceniodawca może zlecić przy pomocy opcji „Prześlij do korekty” w menu użytkownika na koncie Zleceniodawcy. W przypadku żądania wprowadzenia poprawek Zleceniodawca ma do dyspozycji pole tekstowe, w którym może szczegółowo opisać swoje uwagi odnośnie wymaganych zmian. Uwagi Zleceniodawcy dotyczące żądanych zmian powinny być w miarę możliwości jak najdokładniejsze. Textbroker usunie te wady w odpowiednim terminie, względnie zleci ich usunięcie. W czas przeznaczony na poprawę tekstu nie są wliczone weekendy (sobota i niedziela). Jeżeli Zleceniodawca odeśle tekst do poprawy w tym okresie, czas na jego poprawę zostanie odpowiednio wydłużony.

6.5 Jeżeli po wprowadzeniu poprawek tekst w dalszym ciągu nie odpowiada wytycznym Zleceniodawcy lub Textbroker nie podejmie się wprowadzenia poprawek z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty z tym związane, to Zleceniodawca może odmówić przyjęcia tekstu lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

6.6 Oświadczenie o odmowie przyjęcia zostanie zaakceptowane tylko w przypadku, gdy Zleceniodawca wykaże niezgodność tekstu z wytycznymi w stopniu wystarczającym i przekonującym Textbrokera. Ponadto Autor musi mieć przynajmniej jedną szansę na dokonanie poprawek w tekście. Jedynym wyjątkiem są zlecenia, które naruszają niniejszy Regulamin. Takie zlecenia mogą zostać usunięte przez Textbroker.

 

7. Przyznanie praw do użytkowania i eksploatacji autorskich praw majątkowych

7.1 momentem przyjęcia tekstu i uiszczenia wynagrodzenia w pełnej wysokości za dany tekst przez Zleceniodawcę Textbroker przyznaje Zleceniodawcy nieograniczone co do czasu i miejsca, wyłączne prawo do użytkowania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, publicznego wystawiania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania oraz do eksploatacji tekstu na inne sposoby. Niniejsze prawa są zbywalne, a Zleceniodawcy przysługuje prawo do udzielania dalszej licencji.

7.2 Jeżeli Zleceniodawca nie wykorzystuje tekstu, a Autor skorzysta z przysługującego mu prawa do odwołania udzielonego prawa do użytkowania zgodnie z § 41 UrhG (niemieckiego Prawa autorskiego), to Textbroker ma prawo do odwołania przyznanego, wyłącznego prawa do użytkowania. W przypadku odwołania prawa do użytkowania Zleceniodawca pozostaje zawsze zwykłe prawo do użytkowania danego tekstu.

7.3 Przed ostatecznym przyjęciem i uiszczeniem zapłaty za teksty w pełnej wysokości przez Zleceniodawcę nie może on wykorzystywać tekstów.

7.4 Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do podawania się za twórcę lub Autora tekstów. Autor nie zrzeka się prawa do określania go mianem Autora tekstu danego tekstu, kwestia nazewnictwa musi być uzgodniona z Autorem.

 

8. Koszty / Rozliczenie

8.1 Należne za dany tekst wynagrodzenie oraz sposób uiszczenia zapłaty z tego tytułu określają poniższe postanowienia.

8.2 At the beginning of their business relationship, Textbroker establiPo rozpoczęciu współpracy Textbroker zakłada dla Zleceniodawcy tak zwane `konto Zleceniodawcy`. Zanim Zlecenidoawca będzie mógł złożyć zamówienie, musi on, w formie przedpłaty, doładować konto wystarczającą ilością środków na rachunku dla przyszłego zlecenia. Doładowanie następuje – o ile w danym przypadku nie ustalono nic odmiennego – albo w drodze przelewu bankowego odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Textbrokera z chwilą wpływu tych środków na jego rachunek, albo – w przypadku uiszczenia płatności za pośrednictwem serwisu PayPal – po potwierdzeniu przez PayPal wpływu środków na dobro rachunku Textbrokera.

8.3 Bez wyraźnej zgody w indywidualnym przypadku koszty danego zamówienia nie mogą przekraczać wysokości środków zapisanych na dobro Zleceniodawcy przez Textbrokera.

8.4 Po zamówieniu tekstu środki zapisane u Textbrokera na rachunku Zleceniodawcy zostaną zablokowane do wysokości przewidywanej na wynagrodzenie z tego tytułu.

8.5 Po akceptacji tekstów OpenOrder, DirectOrder lub TeamOrder z konta Zleceniodawcy Textbroker pobierze faktyczne koszty, których wysokość zależy od liczby faktycznie napisanych słów w odebranej wersji końcowej. Liczba słów uwzględnia także tagi HTML. W przypadku TranslationOrders, koszt zostanie obliczony na podstawie liczby słów w tekście źródłowym.

8.6 Jeżeli Zleceniodawca z usprawiedliwionych powodów nie przyjmie tekstu, a zlecenie zostanie następnie usunięte, to kwota ta znajdzie się ponownie w dyspozycji Zleceniodawcy. Kwota ta znajdzie się ponownie w dyspozycji Zleceniodawcy także wtedy, gdy Zleceniodawca cofnie zlecenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub gdy – w przypadku DirectOrder – wybrany Autor odmówi przyjęcia zlecenia.

8.7 Koszt zamówienia stanowi iloczyn (maksymalnej) liczby słów i wynagrodzenia za pojedyńcze słowo, znajdującej w danym przypadku zastosowanie. Stawka za słowo wynika:

8.8 w przypadku OpenOrder z tabeli wynagrodzeń dla Zleceniodawców, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia, umieszczonej na stronie internetowej Textbroker.pl;

8.9 w przypadku DirectOrder jest to kwota z indywidualnej taryfy cen danego Autora oraz procentowej dopłaty Textbrokera, która wynika z obowiązującej w momencie składania zamówienia tabeli wynagrodzeń, umieszczonej na stronie internetowej Textbroker.pl.

8.10 w przypadku TeamOrder jest to kwota ustalona przez Zleceniodawcę dla zespołu oraz procentowa dopłata Textbroker, która jest zawarta w odpowiedniej tabeli na stronie textbroker.pl w chwili złożenia zlecenia.

8.11 w przypadku Korekty zlecenia jest to kwota z odpowiedniej tabeli zawartej na platformie, która obowiązuje w chwili złożenia zlecenia.

8.12 W przypadku zamówienia TranslationOrder, to kwota z aktualnego cennika Textbroker w momencie składania zamówienia.

8.13 Zleceniodawca może w każdej chwili zażądać od Textbrokera zwrotu wpłaconych zaliczek, jeżeli nie zostały one zablokowane.

8.14 Textbroker ma prawo do zatrzymania za każdy zwrot odszkodowania z tytułu poniesionych wydatków kwoty, którą na wstępie poniósł z tytułu otrzymania tej sumy, np. koszty za korzystanie z serwisu PayPal. W przypadku, gdy środki na rachunku Zleceniodawcy wynoszą 30,00 EUR albo mniej, Textbroker może zatrzymać sobie tytułem odszkodowania z tytułu poniesionych wydatków całą kwotę znajdującą się na koncie Zleceniodawcy. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy Zleceniodawca wykaże, że Textbroker nie poniósł żadnych wydatków lub że je poniósł, ale w zdecydowanie niższej wysokości.

 

9. Wypowiedzenie członkostwa; skutki prawne wypowiedzenia

9.1 Zarówno Zleceniodawca, jak i Textbroker, mogą wypowiedzieć niniejszą umowę (regulamin) w każdym momencie, bez konieczności wskazywania przyczyn wypowiedzenia, z zachowaniem terminu dwóch tygodni na koniec następnego miesiąca.

9.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z istotnych przyczyn pozostaje niezmienione. Przez istotną przyczynę Textbroker rozumie następujące przypadki:

9.2.1 1 nieprzestrzeganie istotnych przepisów ustawowych oraz istotnych postanowień niniejszego regulaminu przez Zleceniodawcę;

9.2.2 Zleceniodawca jest członkiem lub werbuje członków zrzeszeń lub związków – których metody lub działania – pozostają pod obserwacją policji, służb bezpieczeństwa lub urzędów do spraw nieletnich;

9.2.3 Zleceniodawca działa na szkodę jednej lub kilku osób za pośrednictwem strony internetowej Textbrokera (np. oczernia, nikczemnie pomawia, obraża, narusza prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego itp.).

9.3 W przypadku zaistnienia powodu do nadzwyczajnego wypowiedzenia po stronie Textbrokera przysługuje mu, poza prawem do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, prawo do zablokowania Zleceniodawcy możliwości dalszego korzystania ze stron i podstron internetowych Textbrokera.

9.4 Pozostałe roszczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminu pozostają niezmienione.

9.5 Oświadczenia o wypowiedzeniu mogą być składane drugiej Stronie za pośrednictwem strony internetowej Textbroker.pl lub w formie pisemnej (np. za pośrednictwem listu, faksu lub wiadomości e-mailowej).

9.6 Wypowiedzenia Zleceniodawcy powinny zawierać przydzielony Zleceniodawcy numer identyfikacyjny oraz zarejestrowany w Textbrokerze adres e-mailowy.

9.7 W przypadku zakończenia stosunku prawnego łączącego Strony, Textbroker usunie niezwłocznie dane dostępu dla Zleceniodawcy oraz wszystkie zapisane dane osobowe Zleceniodawcy.

9.8 Z chwilą zakończenia członkostwa Textbroker wypłaci Zleceniodawcy zapłacone przedpłaty w rozumieniu punktu 8.13, pod warunkiem, że Textbrokerowi nie przysługuje prawo do potrącenia ew. prawo zatrzymania. Punkt 8.14 stosuje się.

 

10. Potrącenie, zatrzymanie

10.1 Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zatrzymania, chyba że roszczenie wzajemne Zleceniodawcy wynika z tego samego stosunku umownego i jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.

10.2 Zleceniodawca może dokonać potrącenia tylko bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności.

 

11. Werbowanie Autorów

11.1 Werbowanie Autorów przez Zleceniodawcę i związana z tym próba nawiązania współpracy z pominięciem Textbrokera jest niedozwolone. Textbroker ma prawo do wykluczenia Zleceniodawcy z serwisu Textbrokera. Pozostałe prawa zostają zastrzeżone, w szczególności prawo do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w stosunku do Zleceniodawcy, włącznie z roszczeniami o utracony zysk.

 

12. Komunikacja za pośrednictwem systemu wiadomości Textbrokera

12.1 Zleceniodawcom i Autorom oddano do dyspozycji system komunikacji opierający się na przesyłaniu wiadomości, umożliwiający wzajemną wymianę informacji. Textbroker przekazuje wysłane wiadomości do wskazanego uczestnika. Wszelkie wiadomości będą automatycznie sprawdzane przy pomocy filtra słownego pod kątem zgodności z przepisami regulaminu oraz dobrych obyczajów. Wiadomości o rażącej treści będą sprawdzane i edytowane manualnie. W przypadku zmiany treści Strony zostaną poinformowane, że dana wiadomość została zedytowana przez Textbrokera. Textbroker zastrzega sobie prawo do nieprzekazywania określonych wiadomości, jeżeli naruszają one niniejsze przepisy regulaminu i obowiązujące przepisy prawne.

 

13. Odpowiedzialność

13.1 Textbroker odpowiada – niezależnie od przyczyny – tylko w przypadku umyślności i rażącego niedbalstwa ze strony swoich przedstawicieli ustawowych lub osób, którym zlecił wykonanie zobowiązania, za wyjątkiem przypadku powstania szkód z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, przypadku przejęcia gwarancji lub pod warunkiem, że zgodnie z niemiecką ustawą o produktach niebezpiecznych taką odpowiedzialność ponosić musi.

13.2 Odpowiedzialność nie ogranicza się do umyślności i rażącego niedbalstwa także wtedy, gdy obowiązek naprawienia szkody powstanie z powodu naruszenia ważnego obowiązku umownego. Jednakże roszczenie o naprawienie szkody ogranicza się do typowo umownych, przewidywalnych szkód, pod warunkiem, że nie zachodzi umyślność lub rażące niedbalstwo lub narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, przejęcie gwarancji lub odpowiedzialność będzie ponoszona zgodnie z niemiecką ustawą o produktach niebezpiecznych. Do istotnych obowiązków umownych należą takie obowiązki, których spełnienie warunkuje wykonanie umowy i których spełnienia Strona umowy z tego powodu oczekuje i ma prawo oczekiwać.

13.3 Textbroker nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Textbrokera oraz usług dostępnych na stronach internetowych Textbrokera i ich podstronach.

13.4 W celu usunięcia wszelkich wątpliwości wspomnieć należy, że Textbroker nie odpowiada za opóźnienia lub wady wykonania, które powstały na skutek niejasnych, niepoprawnych lub niekompletnych wytycznych, przekazania, względnie udzielenia zlecenia przez Zleceniodawcę lub w skutek błędnego wprowadzenia danych Zleceniodawcy.

 

14. Zabezpieczanie danych

14.1 Textbroker wykonuje w regularnych odstępach czasu kopię zapasową danych umieszczonych na koncie Zleceniodawcy. Jeżeli pomimo tego dojdzie do utraty danych, to Textbroker dołoży starań mających na celu odzyskanie tych danych, względnie do przywrócenia stanu sprzed utraty danych. Nie stanowi to jednakże obowiązku Textbrokera.

 

15. Ochrona danych

15.1 Zarówno Zleceniodawca, jak i Textbroker, są uprawnieni do zapisywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od strony kontaktowej w kontekście realizacji zamówienia zgodnie z przepisami Niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych oraz Praca o Ochronie Danych Osobowych. Obejmuje to, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności lub podlegają uzasadnionemu, ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności; przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy odbywa się wyłącznie w zakresie GDPR bez zgody Zleceniodawcy; dane osobowe są odpowiednio chronione zgodnie z art. 32 PKBR za pomocą środków technicznych i organizacyjnych; zwolnienie Textbrokera z roszczeń osób trzecich i osób, których dotyczą dane, z powodu zawinionego naruszenia przez Klienta postanowień NPRR, przy czym na Zleceniodawcy ciąży ciężar dowodu w zakresie niezbędnej opieki zgodnie z art. 5 ust. 2 GDPR; przekazywanie danych osobowych Klienta do Textbrokera wyłącznie zgodnie z wymogami GDPR (w szczególności przekazywanie na podstawie uprawnień prawnych lub zgody, spełnienie obowiązku przejrzystości oraz podmiot danych). Jeżeli realizacja umowy wymaga dalszego przetwarzania danych osobowych, strony są zobowiązane do zawarcia w tym celu umowy na przetwarzanie danych zamówienia.

15.2 Aby zapobiec automatycznemu wypełnianiu formularza kontaktowego, strony logowania oraz strony rejestracyjnej, została wdrożona usługa reCaptcha firmy Google Inc. („Google”). Implementacja ta jest konieczna do odróżnienia wpisów dokonywanych przez osoby oraz nadużyć przeprowadzanych przez roboty. Po zapytaniu adres IP i inne niezbędne dane wymagane przez usługę reCaptcha będą przekaze firmie Google. Dane te podlegają wytycznych Google dotyczących ochrony danych. Więcej informacji dotyczących wytycznych odnośnie ochrony danych przez firmę Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

15.3 W odniesieniu do ochrony danych prosimy mieć na względzie nasze informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych osobowych (patrz: https://www.textbroker.pl/polityka-prywatnosci).

 

16. Rozstrzyganie sporów online

16.1 Komisja Europejska stworzyła platformę do rozstrzygania sporów internetowych („Internetowe rozstrzyganie sporów”) między firmami a konsumentami. Dostęp do platformy można uzuskać pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Textbroker ma obowiązek rozstrzygania sporów z konsumentami przed komisją arbitrażową. Konsumenci mogą skontaktować się z następującą radą arbitrażu konsumenckiego:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.

Address: Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, Germany

Telephone: +49 7851 79579 40

Email-Address: [email protected]

Website: https://www.verbraucher-schlichter.de

 

17. Zmiany niniejszych przepisów

17.1 Textbroker ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszych przepisach regulaminu. Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany drogą listowną, za pośrednictwem faksu lub wiadomości e-mailowej oraz poprzez umieszczenie zaktualizowanych przepisów regulaminu na stronie https://www.textbroker.pl/regulamin.

17.2 Jeżeli Zleceniodawca w terminie trzech tygodni nie sprzeciwi się zmianom lub nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, to jego zachowanie będzie traktowane jako zgoda na nowe przepisy regulaminu, które w określonym przez Textbrokera terminie nabiorą mocy obowiązującej. W przypadku sprzeciwienia się przez Zleceniodawcę proponowanym zmianom Textbroker ma prawo do niezwłocznego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

18. Postanowienia końcowe

18.1 Miejscem spełnienia wszystkich obowiązków z niniejszej umowy jest siedziba Textbrokera.

18.2 Prawem właściwym jest prawo Federalnej Republiki Niemiec.

18.3 Sądem miejscowo właściwym dla wszystkich teraźniejszych i przyszłych sporów wynikających z stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami jest wyłącznie sąd w Moguncji. Textbroker ma prawo do pozywania Zleceniodawcy również w miejscu jego siedziby.

18.4 Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, to nie wywiera to żadnego wpływu na pozostałe postanowienia umowy.

18.5 Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione innym, które będzie ważne i wykonalne, a które będzie oddawało pierwotną, gospodarczą wolę Stron w sposób jak najbardziej zbliżony.

18.6 Powyższe znajduje zastosowanie w odniesieniu do brakujących postanowień.

Regulamin dla Autorów

Regulamin
Sario Marketing GmbH
reprezentowanej przez jej Dyrektorów Zarządzających
El-Hadi Zahri
An den Grachten 29
D-55120 Mainz

dla Autorów serwisu internetowego Textbroker.pl (strefa autora)

 

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja
 3. Zlecenia OpenOrder / DirectOrder / TeamOrder
 4. Zamawianie korekty zleceń
 5. Doręczanie tekstów, terminowa dostawa
 6. Zasady podstawowe
 7. Przyznanie wyczerpujących praw do użytkowania i eksploatacji autorskich praw majątkowych
 8. Zdolność do przyznania praw; naruszenia; zwolnienie
 9. Przyjęcie, żądanie wprowadzenie poprawek lub odmowa przyjęcia teksu przez Zleceniodawcę
 10. Wynagrodzenie
 11. Wymagalność wynagrodzenia, wypłata
 12. Wypowiedzenie; skutki prawne potrącenia
 13. Potrącenie, zatrzymanie
 14. Klauzula poufności
 15. Werbowanie Zleceniodawców
 16. Komunikacja za pośrednictwem systemu wiadomości Textbrokera
 17. Odpowiedzialność
 18. Zabezpieczanie danych
 19. Ochrona danych
 20. Rozstrzyganie sporów online
 21. Zmiany niniejszych przepisów regulaminu
 22. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sario Marketing GmbH (w dalszej części zwana „Textbroker“) oferuje Autorom za pośrednictwem platformy Textbroker.pl możliwość pisania za wynagrodzeniem tekstów o tematyce, która jest wskazywana przez Zleceniodawców Textbrokera („Zleceniodawca“). Z kolei Textbroker udostępnia te teksty swoim Zleceniodawcom.

1.2 Stosunki między Textbrokerem a Autorem, w tym napisanie tekstu i udzielenie licencji na korzystanie z tekstu, podlegają wyłącznie poniższym przepisom regulaminu oraz dokumentom w nich wymienionym.

1.3 Textbroker nie gwarantuje Autorowi otrzymywania za pośrednictwem Textbroker stosownych zleceń. Textbroker nie jest również zobowiązany do zapewnienia Autorowi zleceń. W praktyce to Zleceniodawca udziela Textbrokerowi zlecenia na napisanie określonego tekstu zgodnie ze wskazanymi przez Zleceniodawcę tytułami, słowami kluczowymi i obszarami tematycznymi. Następnie zarejestrowany w Textbrokerze Autor z odpowiednią klasyfikacją może przyjąć zlecenie na napisanie określonego tekstu

1.4 Autorowi nie przysługuje roszczenie o publikację tekstów. Do swobodnego uznania Textbrokera, Zleceniodawcy lub ich odbiorców pozostawiona jest decyzja w kwestii niepublikowania tekstów, bez konieczności wskazywania powodów takiej decyzji.

1.5 Autorzy to osoby fizyczne niedziałające w charakterze konsumentów.

1.6 Wszelkie zmiany i warunki współpracy ze strony Autora odbiegające od niniejszych postanowień będą wiążące dla Stron w przypadku, gdy Textbroker potwierdzi je na piśmie. Przepisy regulaminu Autora, sprzeczne z niniejszymi, obowiązują tylko w przypadku uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Textbrokera. Przyjęcie przez Textbrokera dokumentów zawierających powyższe treści i niewyrażenie przez niego wyraźnego sprzeciwu co do tych treści nie oznacza uznania lub zgody na stosowanie przepisów regulaminu Autora.

 

2. Rejestracja

2.1 Autorzy muszą zarejestrować się na platformie Textbrokera. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie Textbroker.pl. Dokonując rejestracji Autor akceptuje obowiązujące w momencie rejestracji przepisy regulaminu Textbrokera. Autor zapewnia, że wszystkie podane przez niego dane, są poprawne, kompletne i prawdziwe. Autor zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych. Otrzymuje on przy tym indywidualny numer identyfikacyjny Autora (ID).

2.2 Po dokonaniu rejestracji Autor obowiązany jest do weryfikacji podanego adresu mailowego i napisania próbnego tekstu na wybrany przez siebie temat. Wymogi formalne odnośnie tekstu próbnego Textbroker przekaże Autorowi po udanej rejestracji. Po sprawdzeniu i odbiorze tekstu próbnego Autor zostanie aktywowany jako zarejestrowany Autor Textbrokera na określonym poziomie jakości. Autorowi nie przysługuje roszczenie o dopuszczenie do świadczenia usług na rzecz Textbrokera.

2.3 Autor przyznaje Textbrokerowi już teraz prawo do nieodpłatnego korzystania z tekstu próbnego w ramach postępowania rejestracyjnego. Textbroker przyjmuje niniejszym to prawo. Jeżeli w indywidualnym przypadku nie postanowiono inaczej, Textbroker wykorzystuje ten tekst próbny wyłącznie w ramach postępowania rejestracyjnego, a nie do publikowania czy odsprzedaży swojemu Zleceniodawcy.

2.4 Textbroker ma prawo do skontrolowania poziomu jakości Autora i do zmiany poziomu jakości. Zmiana poziomu jakości jest jednostronną decyzją Textbrokera. Textbroker uwzględnia przy tym jakość tekstu Autora od ostatniego sprawdzenia poziomu jakości oraz jakość samej współpracy z Autorem (np. dotrzymywanie terminów realizacji zleceń, liczba wymaganych poprawek, anulowane zlecenia).

2.5 Autor może w każdym czasie, za pośrednictwem swojego konta użytkownika, przeglądać i zmieniać swoje dane dostępu oraz inne dane użytkownika, które należy podać w ramach postępowania rejestracyjnego (adres, informacje do kontaktu itp.).

2.6 Rejestracja jest dokonywana na czas nieokreślony, a powstały stosunek umowny może zostać wypowiedziany zarówno przez Autora, jak i Textbrokera, z zachowaniem warunków określonych w punkcie 12. Na czas zarejestrowania Autora Textbroker tworzy dla Autora konto użytkownika na platformie Textbroker.pl, do którego Autor ma dostęp przy pomocy swoich danych logowania.

2.7 Rejestracja i konto są niezbywalne. Jedno konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Autora.

2.8 Za utrzymanie w tajemnicy danych Autora (login, hasło, numer identyfikacyjny autora) odpowiedzialny jest sam Autor. Jeżeli dane Autora dostaną się w ręce nieupoważnionych osób trzecich, to Textbroker niezwłocznie poinformuje o tym Autora. Textbroker ma prawo do zablokowania konta.

2.9 Textbroker zastrzega sobie prawo do zawieszenia swojego serwisu w dowolnym momencie.

 

3. Zlecenia OpenOrder / DirectOrder / TeamOrder

3.1 Zleceniodawcy, udzielając Textbroker zlecenia na napisanie tekstu, mają możliwość wyboru określonego Autora („DirectOrder”/„TeamOrder”) lub też udzielenia zlecenia ogólnego, pozostawiając wybór autora Textbrokerowi („OpenOrder”). Oprócz opisu konkretnego zamówienia na tekst zamówienie Zleceniodawcy („zlecenie”) zawiera również wskazania odnośnie tytułu, obszarów tematycznych, liczby słów (liczba minimalna oraz maksymalna), daty oddania oraz zamawianego poziomu jakości zgodnego ze standardami Textbroker, a nadto może zawierać dodatkowe wskazówki odnośnie słów kluczowych oraz częstotliwości ich występowania w tekście (ogólnie „wymagania”).

3.2 W przypadku DirectOrder Textbroker proponuje Autorowi realizację tego zlecenia za pośrednictwem platformy Textbroker.pl. Textbroker może jednak wycofać to zlecenie w każdej chwili aż do momentu jego przyjęcia przez Autora. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości należy wspomnieć, że również i w przypadku DirectOrder nie dochodzi do zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą a Autorem.

3.3 W przypadku OpenOrder Textbroker kieruje propozycję przyjęcia zlecenia za pośrednictwem platformy do wszystkich Autorów, którzy są dopuszczeni do podanego w wymaganiach poziomu jakości, i których Zleceniodawca nie wykluczył z kręgu potencjalnych wykonawców zlecenia (np. poprzez umieszczenie na czarnej liście danego Zleceniodawcy). Textbroker może jednak wycofać to zlecenie w każdej chwili aż do momentu jego przyjęcia przez Autora. Zamówienie otrzymuje Autor dopuszczony do wskazanego poziomu jakości i nie wykluczony przez Zleceniodawcę, i który jako pierwszy przyjął ofertę wykonania zlecenia.

3.4 W przypadku TeamOrder Textbroker zapewnia dostęp do zleceń Autorom,którzy zostali zaproszeniu do zespołu przez Zleceniodawcę i którzy zaakceptowali zaproszenie Zleceniodawcy za pośrednictwem platformy. Zespół składa się co najmniej z jednego, lecz zwykle z wielu autorów, którzy wyrazili chęć pisania tekstów o tematyce gwarantowanej przez Zleceniodawcę. Autorzy nie są w stanie zakładać zespołów lub grup między sobą. Są dwa rodzaje zespołów: otwarte i zamknięte. W przypadku zespołów otwartych (publicznych), Autor może złożyć wniosek o dołączenie do zespołu, o ile nie został umieszczony na czarnej liście przez Zleceniodawcę. Do zespołów zamkniętych (prywatnych) Autorzy muszą zostać zaproszeni przez Zleceniodawcę za pośrednictwem platformy Textbroker.

3.5 Textbroker ma prawo zażądać od Autorów, którzy zostali zaproszeni do zespołu przez Zleceniodawcę, lub którzy zgłosili się do zespołu otwartego, darmowego tekstu przykładowego w celu ustalenia przydatności Autora dla danego zespołu. Tekst ten nie może być wykorzystywany przez Zleceniodawcę bez wyraźnej zgody Autora. Przykładowy tekst pozostaje własnością Autora.

3.6. Dystrybucja zleceń odbywa się w takim sam sposób jak w przypadku OperOrder, co opisano w punkcie 3.3. Autor, który został zaakceptowany przez Zleceniodawcę do danego zespołu i jako pierwszy zaakceptował zamówienie, może opracować zlecenie.

 

4. Zamawianie korekty zleceń

4.1 W przypadku niektórych platform językowych, Zleceniodawcy mogą zleceć korektę tekstu wykwalifikowanym Autorom uprawionym do tego typu działań przez Textbroker. Dostęp do wykonywania korekt otrzymują Autorzy, którzy otrzymali odpowiedni status od Textbroker oraz zdali odpowiednie testy ustanowione przez Textbroker. Autorzy nie są automatycznie uprawnieni do wykonywania korekt, dostęp to takich zadań zależy wyłącznie od uznania firmy Textbroker.

4.2 Przypisanie wykonania korekty może otrzymać Autor, który jest wyznaczony przez Textbroker do tego celu oraz zaakceptuje zlecenie (patrz OpenOrder/TeamOrder).

4.3. Korekta zlecenia obejmuje sprawdzenie pisowni, gramatyki i interpunkcji. Korekta nie obejmuje zmian stylistycznych.

 

5. Doręczanie tekstów, terminowa dostawa

5.1 Po przyjęciu zlecenia Autor przygotowuje tekst zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy. Autor ma możliwość pisania tekstów bezpośrednio w polu tekstowym znajdującym się w menu użytkownika na jego koncie. Tekst należy zawsze przesyłać do Textborkera za pośrednictwem konta użytkownika.

5.2 Autor przesyła dany tekst najpóźniej w terminie wskazanym w zleceniu.

5.3 Teksty należy przesyłać w całości.

5.4 Jeżeli terminy nie zostaną dotrzymywane z winy Autora, wówczas Autor popada w zwłokę. Zastosowanie znajdują przepisy ustawowe, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej. Przyjęcie bez zastrzeżeń tekstu, który został dostarczony z opóźnieniem, nie oznacza rezygnacji z roszczeń, które przysługują Textbrokerowi z powodu opóźnionej realizacji zlecenia.

5.5 Jeżeli Autor stwierdzi istnienie okoliczności, które mogą stanąć mu na przeszkodzie w terminowej realizacji zlecenia lub w dotrzymaniu ustalonej jakości, wówczas Autor ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się ze Zleceniodawcą Textbrokera za pośrednictwem platformy Textbroker.pl (por. punkt 16) w celu ustalenia dalszego sposobu realizacji zlecenia (np. przedłużenie terminu na opracowanie tekstu). O zmianie wymagań Zleceniodawca poinformuje Textbrokera za pośrednictwem swojego konta Zleceniodawcy. W przypadku braku porozumienia ze Zleceniodawcą Autor może zakończyć realizację zlecenia przy pomocy przycisku „Anuluj“ znajdującego się w menu swojego konta użytkownika. W takim przypadku Autorowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia. Na wypadek anulowania Textbroker zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa, w szczególności prawo do obniżenia poziomu jakości Autora lub – w przypadku powtórnego anulowania zlecenia – do wykluczenia Autora z Textbroker.

 

6. Zasady podstawowe

6.1 Autor nie może doręczać tekstów, które mogą naruszać lub ograniczać prawa osób trzecich (jak np. prawa do znaków towarowych, do firmy, prawa autorskie lub prawa chroniące dane osobowe), które są oszczercze lub naruszają dobra osobiste osób trzecich, są nielegalne, zawierają treści o charakterze seksualnym, erotycznym, pornograficznym, treści propagujące przemoc lub są obraźliwe lub zawierają treści w inny sposób niezgodne z obowiązującym prawem. Ponadto zabronione jest tworzenie prac naukowych, esejów czy innych treści dyplomowych, akademickich i naukowych dla osób trzecich.

6.2 Autor zobowiązuje się do doręczania wyłącznie starannych, własnoręcznie napisanych tekstów, do których wyłącznie jemu przysługują wszystkie prawa do korzystania z takich tekstów i prawa do eksploatacji autorskich praw majątkowych. Przygotowywanie tekstów przy zastosowaniu generatorów tekstów lub narzędzi automatycznego tłumaczenia jest niedozwolone.

6.3 W przypadku naruszenia obowiązków niniejszego punkt 6 zastosowanie znajduje punkt 8.2.

 

7. Przyznanie wyczerpujących praw do użytkowania i eksploatacji autorskich praw majątkowych

7.1 Autor przyznaje Textbrokerowi w stosunku do każdego przekazanego tekstu już teraz nieograniczone co do czasu, miejsca oraz treści, wyczerpujące, nieodwołalne, wyłączne, zbywalne prawo użytkowania danego tekstu na wszelkie znane i nieznane sposoby użytkowania, do opracowywania tekstu oraz użytkowania w nieopracowanej formie wraz prawem do udzielania dalszych licencji.

7.2 Textbroker otrzymuje w szczególności prawo do utrwalania, wprowadzania zmian redakcyjnych, zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, publicznego wystawiania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania oraz do eksploatacji tekstu na inne sposoby.

7.3 Wyczerpujące przyznanie praw przez Autora na rzecz Textbrokera zgodnie z punktem 7.1 rozciąga się w szczególności – ale nie ogranicza się tylko do tego – również na następujące prawa do użytkowania i eksploatacji:

 • Prawo do zwielokrotniania danych tekstów w każdy dowolny sposób, w szczególności na analogowych i cyfrowych nośnikach obrazu i dźwięku (np. płyty CD, CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde, nośniki USB, kasety VHS itp.) oraz w dowolnych mediach drukowanych (np. czasopismach, gazetach, prasie fachowej, plakatach, ulotkach, broszurach, newsletterach);
 • Prawo do rozpowszechniania i najmu wytworzonych, zwielokrotnionych egzemplarzy utworu za pośrednictwem wszelkich kanałów dystrybucji (w szczególności handel hurtowy i detaliczny, sklepy internetowe, platformy e-commerce, imprezy sprzedażowe, targi oraz kanały marketingu bezpośredniego, jak np. telezakupy, sprzedaż wysyłkowa);
 • Prawo do wystawienia oraz prezentowania tekstów, w szczególności na dowolnych imprezach sprzedażowych i marketingowych (np. na targach, prezentacjach dla klientów), w przestrzeni publicznej, budynkach publicznych itp.;
 • Prawo do wprowadzania tekstów do dowolnych sieci komunikacyjnych (na przykład na strony internetowe, do Internetu, serwisów internetowych, serwisów kont poczty elektronicznej, sieci telefonii komórkowej) oraz do elektronicznych baz danych, do ich okresowego lub stałego zapisywania tamże i do udostępniania ich do użytkowania przez ogół użytkowników oraz zamknięte grupy użytkowników;
 • Prawo do udostępniania, wysyłania tekstów za pośrednictwem wszystkich przewodowych i bezprzewodowych, cyfrowych i analogowych kanałów teletransmisji i pobierania danych, w szczególności za pośrednictwem przewodu, radia, stałych i mobilnych sieci satelitarnych oraz mikrofali na wszelkie sposoby (jak w szczególności GSM, GPRS, UMIS, WAN, LAN, WLAN, połączenia szerokopasmowe itp.) oraz do zastosowania wszelkich protokołów i języków (w szczególności TCP-IP, IP, HTTP, WAP, HTML, I-HTML, XML etc.) ogółowi użytkowników oraz zamkniętym grupom użytkowników – także na żądanie z miejsca i w czasie według ich wyboru – jednocześnie lub sukcesywnie do użytkowania, oraz do ich przekazywania na dowolne stacjonarne i mobilne urządzenia końcowe (np. komputery osobiste, notebooki, palmtopy, telefony komórkowe, odbiorniki telewizyjne) w celu ich zapisania oraz interaktywnego użytkowania;
 • Prawo do przeredagowywania tekstów bez zgody Autora, według własnego uznania, lub zlecenia takiego przeredagowania, do zmieniania, łączenia ich z innymi rezultatami działalności i utworami Textbrokera i osób trzecich lub nadawania im formy w inny sposób oraz do wykorzystywania powstałych w ten sposób dzieł/ rezultatów działalności w taki sam sposób jak pierwotnych utworów Autora.

7.4 Prawa zostają przyznane każdorazowo niezależnie od tego, czy osoby trzecie, w szczególności Zleceniodawcy Textbrokera, będą z nich korzystać odpłatnie, czy nieodpłatnie.

7.5 Powyższe przyznanie praw obowiązuje odpowiednio w przypadku, gdy teksty lub ich części są chronione przez pokrewne prawa ochronne, prawa do firmy, tytułu, znaku towarowego, oznaczenia lub inne.

7.6 Autor zezwala Textbrokerowi oraz Zleceniodawcy na pierwszą publikację tekstu.

7.7 Autor musi w każdym przypadku zdecydować przy przyjęciu zamówienia, czy zrzeka się prawa do bycia nazwanym autorem tekstu dla tego zamówienia. Jeśli Zleceniodawca chce nazywać Autora pomimo takiego zrzeczenia się, wówczas wymaga to zgody Autora za pośrednictwem systemu komunikacji Textbroker.

7.8 Jeżeli Autorowi przysługuje, w odniesieniu do przyznanych w niniejszym punkcie 6 praw, prawo do odwołania udzielonego prawa do użytkowania zgodnie z § 41 UrhG (niemieckiego prawa autorskiego), Autor rezygnuje z jego wykonywania przez okres pięciu lat od powstania prawa do odwołania. W każdym razie Textbrokerowi pozostaje, w przypadku odwołania prawa do użytkowania, zwykłe prawo do użytkowania danego tekstu zgodnie z niniejszym punktem 6. Wyłączenie prawa do odwołania z innych powodów pozostaje nienaruszone.

7.9 Textbroker przyjmuje niniejszym przyznane już w ramach punktu 6 prawa do użytkowania. Z tytułu przyznanych praw przysługuje ustalone wynagrodzenie.

 

8. Zdolność do przyznania praw; naruszenia; zwolnienie

8.1 Autor zapewnia, że może przyznać Textbrokerowi wszystkie prawa zgodnie z punktem 7 oraz że przysługują mu jako autorowi wyłączne prawa autorskie do każdego tekstu oraz wszystkie związane z nimi prawa do korzystania i do eksploatacji. Ponadto Autor zapewnia, że teksty są nieobciążone prawami ochronnymi osób trzecich, względnie że Autor uzyskał w właściwym czasie wszystkie, wymagane do ustalonego korzystania i eksploatacji prawa osób trzecich do tekstów lub ich treści.

8.2 Jeżeli Autor naruszy jedno lub kilka postanowień punktu 6 lub punktu 8.1, Textbroker może skorzystać z praw określonych w punkcie 9, a w szczególności może żądać dokonania poprawek. Ponadto Textbroker zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania obecnie lub w przyszłości tekstów Autora lub do zablokowania Autorowi dostępu do serwisu Textbroker oraz do dochodzenia od Autora wszystkich przysługujących firmie Textbroker zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszymi przepisami regulaminu praw i roszczeń. Autor zwalnia nadto Textbrokera w pełni ze wszystkich roszczeń i kosztów (włącznie ze stosownymi kosztami dochodzenia praw lub obrony prawnej), które będą podnoszone w stosunku Textbrokera z powodu naruszenia przez Autora jednego lub kilku postanowień punktu 5 lub punktu 7.1.

 

9. Przyjęcie, żądanie wprowadzenie poprawek lub odmowa przyjęcia teksu przez Zleceniodawcę

9.1 Przyjęcie przekazanych przez Textbrokera tekstów następuje z momentem przyjęcia tekstu przez Zleceniodawcę w stosunku z Textbrokerem. Jeżeli tekst nie odpowiada wytycznym, narusza punkt 6 lub punkt 8.1 lub zawiera inne wady czy błędy, Textbroker może żądać dostarczenia w terminie przez siebie wyznaczonym tekstu wolnego od wad, spełniającego warunki umożliwiające jego przyjęcie.
Jeżeli ponownie dostarczony tekst również nie może zostać przyjęty lub Autor nie dostarczy w wyznaczonym terminie nowego/ przeredagowanego tekstu, to Textbroker ma prawo do ponownego zażądania dostarczenia tekstu nadającego się do przyjęcia, do odstąpienia od konkretnej umowy zlecenia z Autorem lub do zmniejszenia jego wynagrodzenia. Jeżeli Textbroker zażąda ponownego dostarczenia tekstu, które spełni kryteria dla jego skutecznego przyjęcia, to niniejszy akapit stosuje się odpowiednio.

9.2 Po dokonaniu przyjęcia Textbroker może żądać dokonania poprawek tekstów lub dostarczenia nowych, jeżeli nie odpowiadają one wytycznym, naruszają punkt 6 lub punkt 8.1 lub zawierają inne wady lub błędy. Autor jest zobowiązany do dokonania poprawek – ewentualnie zgodnie z życzeniem Textbrokera lub Zleceniodawcy – w terminie wyznaczonym przez Textbrokera. W czas przeznaczony na poprawę tekstu nie są wliczone weekendy (sobota i niedziela). Jeżeli Zleceniodawca odeśle Autorowi tekst do poprawy w tym okresie, czas na jego poprawę zostanie odpowiednio wydłużony, do tej samej godziny w poniedziałek.

Jeżeli tekst w dalszym ciągu nie spełnia wymagań, Textbroker może pozbawić Autora zlecenia. Zamówienia te nie będą zwracane.Jeżeli to nie nastąpi, a tekst w dalszym ciągu nie odpowiada wytycznym lub zawiera inne wady lub błędy, to Textbroker ma prawo do ponownego żądania dokonania poprawek lub ponownej dostawy, odstąpienia od konkretnej umowy zlecenia z Autorem, do zmniejszenia jego wynagrodzenia lub do dokonania poprawek na koszt Autora.

Zwrot kosztów w przypadku dokonywania poprawek jest ograniczony górną granicą wysokości wynagrodzenia, jakie Autor miał otrzymać za wykonanie zlecenia. Jeżeli Textbroker zażąda ponownego dostarczenia tekstu, które spełni kryteria jego przyjęcia, to niniejszy akapit stosuje się odpowiednio.

9.3 Zarówno w przypadkach określonych w punkcie 9.1, jak również w punkcie 9.2 Textbroker może, w przypadku OpenOrder i TeamOrder, po dokonaniu odstąpienia, udostępnić dane zlecenie Zleceniodawcy ponownie wszystkim wchodzącym w rachubę Autorom (por. punkt 3.3 i 3.4). W przypadku DirectOrder jest to możliwe tylko po wyrażeniu na to zgody przez Zleceniodawcę.

9.4 Jeżeli Zleceniodawca nie zaakceptuje tekstu, choć spełnia on wszystkie wymagania, tekst zostanie zaakceptowany automatycznie po upływie 3 dni. Jeśli okres ten przypada w weekend, tekst zostanie zaakceptowany w poniedziałek. Tekst uważa się również za zaakceptowany w przypadku jego wykorzystania lub jakiejkolwiek jego części przez Zleceniodawcę.

Pozostałe prawa Textbrokera pozostają nienaruszone.

 

10. Wynagrodzenie

10.1 Jeżeli Autor zrealizował prawidłowo zlecenie Textbrokera i Textbroker przyjął tekst, to Autorowi przysługuje wobec Textbrokera roszczenie o zapłatę wynagrodzenie.

10.1.1 W przypadku OpenOrder wynagrodzenie uzależnione jest od liczby słów zgodnie z obowiązującą w momencie udzielenia zlecenia tabelą wynagrodzenia dla Autorów, umieszczoną na stronie internetowej Textbroker.pl oraz zaakceptowaną przez Autora jako odpowiednią.

10.1.2 W przypadku DirectOrder Autor może samodzielnie określić swoje wynagrodzenie za pojedyncze słowo. Do tego wynagrodzenia Textbroker doliczy narzut procentowy zgodnie z obowiązującą w chwili udzielenia zlecenia tabelą wynagrodzenia. Dla wysokości roszczenia Autora o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do Textbrokera miarodajne jest określone przez Autora wynagrodzenie za słowo, nie zaś wynagrodzenie całkowite wyliczone przez Textbrokera w stosunku do Zleceniodawcy.

10.1.3 W przypadku Teamorder wypłata ustalana jest za pomocą określnej stawki za słowo w danym zespole minus odsetek procentowy Textbroker, który obowiązuje w danym momencie i jest wyświetlany na stronie textbroker.pl.

10.1.4 Płatność za polecenie korekty określona jest w tabeli opłat dla Autorów na stronie internetowej textbroker.pl, która obowiązuje w momencie nadania zlecenia.

10.2 Wynagrodzenie za zlecenie obliczane jest w oparciu o daną stawkę za słowo pomnożoną przez liczbę słów w zaakceptowanej wersji tekstu, ale nie większą niż wskazana przez Zleceniodawcę w zamówieniu liczba słów (por. punkt 3.1). Autor nie otrzymuje wynagrodzenia za tekst nieprzyjęty.

10.3 Autorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, jeżeli dany tekst narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności intelektualnej lub ogólne dobra osobiste. Wypłacone już Autorowi wynagrodzenie podlega zwrotowi. Pozostałe prawa Textbrokera pozostają nienaruszone.

10.4 Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za opodatkowanie swojego wynagrodzenia.

 

11. Wymagalność wynagrodzenia, wypłata

11.1 Dopóki Autor jest zarejestrowany w Textbrokerze, Textbroker zapisuje wszystkie honoraria Autora na jego rachunku do chwili ich wypłaty. Zapisanie na dobro rachunku Autora następuje w momencie przyjęcia tekstu przez Zleceniodawcę od Textbrokera. Odsetki nie są naliczane.

11.2 Autor może żądać wypłaty wynagrodzenia od kwoty 10 EUR, jeżeli niniejsze przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.

11.3 Wypłata wynagrodzenia następuje na żądanie Autora. Ponadto wypłaty mogą być dokonane tylko wtedy, gdy Autor wskazał rachunek bankowy, na który ma być wypłacane wynagrodzenie. Wypłata jest co do zasady zlecana w piątek w danym tygodniu, jeżeli wniosek Autora o dokonanie wypłaty wpłynie do Textbrokera za pośrednictwem konta użytkownika najpóźniej do czwartku w tymże tygodniu. W pozostałych przypadkach wypłata następuje z reguły w piątek w następnym tygodniu. Moment zapisania przez bank wpływu środków na rachunku Autora zależy od samego banku i może potrwać do czterech dni bankowych w Niemczech i do dziesięciu dni bankowych w Europie. Textbroker zastrzega, że z ważnych powodów może dokonać wypłaty w terminie późniejszym. Textbroker zastrzega sobie prawo do potrącenia i zatrzymania.

 

12. Wypowiedzenie; skutki prawne potrącenia

12.1 Zarówno Autor, jak i Textbroker mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym momencie, bez konieczności wskazywania przyczyny, jednakże Textbroker może skorzystać z tego prawa wyłącznie z zachowaniem terminu dwóch tygodni przypadającego na koniec kolejnego miesiąca. Umowa ulega wygaśnięciu zawsze z chwilą śmierci Autora.

12.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z istotnych przyczyn pozostaje niezmienione. Przez istotną przyczynę Textbroker rozumie następujące przypadki:

12.2.1 nieprzestrzeganie istotnych przepisów ustawowych oraz istotnych postanowień niniejszych przepisów regulaminu przez Autora;

12.2.2 Autor jest członkiem lub werbuje członków zrzeszeń lub związków, których metody lub działania pozostają pod obserwacją policji, służb bezpieczeństwa lub urzędów do spraw nieletnich;

12.2.3 Autor działa na szkodę jednej lub kilku osób za pośrednictwem strony internetowej Textbrokera (np. oczernia, nikczemnie pomawia, obraża, narusza prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego itp.).

12.3 W przypadku zaistnienia przyczyny uprawniającej do nadzwyczajnego wypowiedzenia przez Textbrokera, Textbrokerowi, poza prawem do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, przysługuje prawo do zablokowania Autorowi możliwości dalszego korzystania ze stron i podstron internetowych Textbrokera.

12.4 Pozostałe roszczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz umowy pozostają niemienione.

12.5 Oświadczenia o wypowiedzeniu mogą być składane drugiej Stronie za pośrednictwem strony internetowej Textbroker.pl lub w formie pisemnej (np. pocztą, faksem lub e-mailem). Wypowiedzenie Autora musi zawierać przydzielony Autorowi numer identyfikacyjny oraz zarejestrowany w Textbrokerze adres e-mailowy. Wypowiedzenie może zostać wypełnione przez Autora bezpośrednio na koncie Autora.

12.6 W przypadku zakończenia stosunku prawnego łączącego Strony Textbroker usunie niezwłocznie dane dostępu dla Autora oraz wszystkie zapisane dane osobowe Autora. Z chwilą ustania członkostwa Textbroker wypłaci Autorowi, na jego stosowną prośbę, kwotę, która pozostaje zapisana na dobro jego rachunku pod warunkiem, że Textbrokerowi nie przysługuje prawo do potrącenia, ewentualnie prawo zatrzymania.
W przypadku wypłat poniżej 10,00 EUR Textbroker ma prawo do zatrzymania jako odszkodowania tytułem poniesionych wydatków kwoty w wysokości 3,00 EUR. W przypadku, gdy na rachunku Autora znajduje się kwota niższa od 3,00 EUR, to Textbroker może zatrzymać ją jako odszkodowanie tytułem poniesionych wydatków w wysokości tej kwoty. Postanowienie to nie znajdzie zastosowania w przypadkach, gdy Autor wykaże, że odpowiednie wydatki nie zostały w ogóle poniesione lub zostały, ale w zdecydowanie niższej wysokości.

 

13. Potrącenie, zatrzymanie

13.1 Autorowi nie przysługuje prawo do zatrzymania, chyba że roszczenie Autora wynika z tego samego stosunku umownego i jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.

13.2 Autor może dokonać potrącenia tylko bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności.

 

14. Klauzula poufności

14.1 Wszystkie udostępnione przez Textbrokera informacje należy zachować w tajemnicy w stosunku do osób trzecich, jeżeli i o ile informacje te nie zostały już podane do publicznej wiadomości w sposób udokumentowany. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Textbrokera nie można takich informacji powielać ani wykorzystywać. Na prośbę Textbrokera wszystkie informacje pochodzące od Textbrokera (włącznie z kopiami i zapisami) należy niezwłocznie i w całości zwrócić Textbrokowi lub zniszczyć. W tajemnicy należy zachować w szczególności wszelkie otrzymane w ramach zawartej umowy zlecenia informacje, włącznie z – ale bez ograniczenia do tego – ewentualnymi danymi Zleceniodawców lub informacjami dotyczącymi Zleceniodawców oraz wytycznymi Zleceniodawców.

14.2 Textbroker zastrzega sobie wszelkie prawa do takich informacji. Jeżeli Textbroker uzyskał takie informacje od osób trzecich, to niniejsze zastrzeżenie obowiązuje także w stosunku do osób trzecich.

 

15. Werbowanie Zleceniodawców

15.1 Werbowanie Zleceniodawców przez Autora i związana z tym próba nawiązania współpracy z pominięciem Textbrokera jest niedozwolone. Textbroker ma prawo do wykluczenia Autora z serwisu Textbrokera. Pozostałe prawa pozostają zastrzeżone, w szczególności do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w stosunku do Autora, włącznie z roszczeniami o utracony zysk.

 

16. Komunikacja za pośrednictwem systemu wiadomości Textbrokera

16.1 Zleceniodawcom i Autorom oddano do dyspozycji system komunikacji, umożliwiający wzajemną wymianę wiadomości. Textbroker przekazuje wysłane wiadomości wskazanemu uczestnikowi. Wszelkie wiadomości będą automatycznie sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami regulaminu oraz dobrych obyczajów przy zastosowaniu filtra słownego. Wiadomości zawierające rażące treści będą sprawdzane i edytowane manualnie. W przypadku zmiany treści Strony zostaną poinformowane, że dana wiadomość była edytowana przez Textbrokera. Textbroker zastrzega sobie prawo do nieprzekazywania określonych wiadomości, jeżeli naruszają one niniejsze przepisy regulaminu i obowiązujące przepisy prawne.

 

17. Odpowiedzialność

17.1 Textbroker odpowiada – niezależnie od przyczyny – tylko w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa ze strony swoich przedstawicieli ustawowych lub osób, którym zlecił wykonanie zobowiązania, za wyjątkiem przypadku powstania szkód z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, przypadku przejęcia gwarancji lub pod warunkiem, że zgodnie z niemiecką ustawą o produktach niebezpiecznych taką odpowiedzialność ponosić musi.

17.2 Odpowiedzialność nie ogranicza się do umyślności i rażącego niedbalstwa także wtedy, gdy obowiązek naprawienia szkody powstaje z powodu naruszenia ważnego obowiązku umownego. Jednakże roszczenie o naprawienie szkody ogranicza się do typowo umownych, przewidywalnych szkód pod warunkiem, że nie zachodzi umyślność lub rażące niedbalstwo lub narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, przejęcie gwarancji lub odpowiedzialność będzie ponoszona zgodnie z niemiecką ustawą o produktach niebezpiecznych. Do istotnych obowiązków umownych należą takie obowiązki, których spełnienie warunkuje wykonanie umowy i których spełnienia Strona umowy z tego powodu oczekuje i ma prawo oczekiwać.

 

18. Zabezpieczanie danych

18.1 Textbroker wykonuje w regularnych odstępach czasu kopię zapasową danych umieszczonych na koncie Autora. Jeżeli pomimo tego dojdzie do utraty danych, to Textbroker dołoży wszelkich starań, mających na celu odzyskanie tych danych, względnie do przywrócenia stanu sprzed utraty danych. Nie stanowi to jednakże obowiązku Textbrokera.

 

19. Ochrona danych

19.1 Zarówno Zleceniodawca, jak i Textbroker, są uprawnieni do zapisywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od strony kontaktowej w kontekście realizacji zamówienia zgodnie z przepisami Niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych oraz Praca o Ochronie Danych Osobowych. Obejmuje to, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności lub podlegają uzasadnionemu, ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności; przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy odbywa się wyłącznie w zakresie GDPR bez zgody Zleceniodawcy; dane osobowe są odpowiednio chronione zgodnie z art. 32 PKBR za pomocą środków technicznych i organizacyjnych; zwolnienie Textbrokera z roszczeń osób trzecich i osób, których dotyczą dane, z powodu zawinionego naruszenia przez Klienta postanowień NPRR, przy czym na Zleceniodawcy ciąży ciężar dowodu w zakresie niezbędnej opieki zgodnie z art. 5 ust. 2 GDPR; przekazywanie danych osobowych Klienta do Textbrokera wyłącznie zgodnie z wymogami GDPR (w szczególności przekazywanie na podstawie uprawnień prawnych lub zgody, spełnienie obowiązku przejrzystości oraz podmiot danych). Jeżeli realizacja umowy wymaga dalszego przetwarzania danych osobowych, strony są zobowiązane do zawarcia w tym celu umowy na przetwarzanie danych zamówienia.

19.2 Aby zapobiec automatycznemu wypełnianiu formularza kontaktowego, strony logowania oraz strony rejestracyjnej, została wdrożona usługa reCaptcha firmy Google Inc. („Google”). Implementacja ta jest konieczna do odróżnienia wpisów dokonywanych przez osoby oraz nadużyć przeprowadzanych przez roboty. Po zapytaniu adres IP i inne niezbędne dane wymagane przez usługę reCaptcha będą przekaze firmie Google. Dane te podlegają wytycznych Google dotyczących ochrony danych. Więcej informacji dotyczących wytycznych odnośnie ochrony danych przez firmę Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

19.3 W odniesieniu do kwestii ochrony danych prosimy mieć na względzie nasze informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych osobowych (patrz: https://www.textbroker.pl/polityka-prywatnosci).

 

20. Rozstrzyganie sporów online

20.1 Komisja Europejska stworzyła platformę do rozstrzygania sporów internetowych („Internetowe rozstrzyganie sporów”) między firmami a konsumentami. Dostęp do platformy można uzuskać pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Textbroker ma obowiązek rozstrzygania sporów z konsumentami przed komisją arbitrażową. Konsumenci mogą skontaktować się z następującą radą arbitrażu konsumenckiego:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.

Address: Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, Germany

Telephone: +49 7851 79579 40

Email-Address: [email protected]

Website: https://www.verbraucher-schlichter.de

 

21. Zmiany niniejszych przepisów regulaminu

21.1 Textbroker ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić zmiany niniejszego regulaminu. Autor zostanie poinformowany o tym na piśmie, za pośrednictwem faksu lub wiadomości e-mailowej oraz poprzez umieszczenie zaktualizowanych przepsów regulaminu na stronie https://www.textbroker.pl/regulamin.

21.2 Jeżeli Autor w terminie dwóch tygodni nie sprzeciwi się zmianom lub nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, to jego zachowanie traktowane będzie jako zgoda na nowe przepisy regulaminu, które zacznie obowiązywać w określonym przez Textbrokera terminie. W przypadku sprzeciwu ze strony Autora Textbroker ma prawo niezwłocznie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu.

 

22. Postanowienia końcowe

22.1 Miejscem spełnienia wszystkich obowiązków z niniejszej umowy jest siedziba Textbrokera.

22.2 Prawem właściwym jest prawo Federalnej Republiki Niemiec.

22.3 Sądem właściwym miejscowo dla wszystkich obecnych i przyszłych sporów wynikających ze stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami jest wyłącznie sąd w Moguncji. Textbroker ma prawo do pozywania Autorów również w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.

22.4 Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, to nie wywiera to żadnego wpływu na pozostałe postanowienia umowy. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione innym, które będzie ważne i wykonalne, a które będzie odzwierciedlać pierwotną, gospodarczą wolę Stron w sposób jak najbardziej zbliżony.